Samenwerken met Recrateam

Privacyverklaring

Recrateam V.O.F. Recrateam V.O.F., gevestigd aan Carbatinastraat 11, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

recrateam.nl
happybees.nl
eendenclub.nl
funspace.nl

Carbatinastraat 11
6515 GM Nijmegen
+31244200020

Functionaris gegevensbescherming
Edwin van Waes is de Functionaris Gegevensbescherming van Recrateam V.O.F. Hij/zij is te bereiken via edwin@recrateam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recrateam V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons gesolliciteerd hebt en/of in dienst bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Sollicitanten:

-Foto
-NAW-gegevens
-Geboortedatum
-Geslacht
-Emailadres
-Telefoonnummer(s)
-Wel of geen OV-chipkaartabonnement
-Wel of geen rijbewijs
-Motivatie
-Opleidingsgegevens
-Ervaringen die raakvlakken hebben met de functie
-Kwaliteiten en vaardigheden (die te maken hebben met de functie)
-Kennis vreemde talen
-Beschikbaarheid
-Met wie iemand graag wil samenwerken (indien van toepassing)
-Bezwaar tegen werken op zondag?
-Hoe iemand ons gevonden heeft
-Mailconversatie tijdens sollicitatieprocedure
-IP-adres

 

Medewerkers
-Foto
-NAW-gegevens
-Nationaliteit
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Geslacht
-Emailadres
-Telefoonnummer(s)
-Kwaliteiten en vaardigheden (die te maken hebben met de functie)
-Met wie iemand niet meer of juist heel graag nog eens wil samenwerken
-Waar iemand graag nog eens of juist niet meer zou willen werken
-Andere relevante informatie die medewerkers bij ons aangeven die nuttig kunnen zijn voor de planning
-Kennis vreemde talen
-Beschikbaarheid
-Met wie iemand graag (wel of niet) wil samenwerken (indien van toepassing)
-Bezwaar tegen werken op zondag
-IBAN
-BSN
-Kopie paspoort of ID-bewijs
-Keuze LH-korting
-Contactpersoon voor noodgevallen (Naam + telefoonnummer)

Recrateam- en Happybees-klanten:
– Contactgegevens bedrijfslocatie (bv camping/bungalowpark)
– Contactgegevens aanspreekpunten voor Recrateam-medewerkers (Naam, telefoonnummer, email-adres)

DuckyZ-lasergame-klanten:

Contactgegevens (Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Recrateam V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– godsdienst of levensovertuiging

Indien je bezwaar hebt tegen werken op een zondag, noteren wij dit. Als dat vanwege een geloofsovertuiging is, zullen wij dit noteren, zodat we hier bij de planning rekening mee kunnen houden.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@recrateam.nl, dan verwijderen wij deze informatie. (Medewerkers vanaf 16 jaar kunnen bij ons werken. Indien zij tijdens de sollicitatie nog geen 16 jaar zijn, is hier natuurlijk ouderlijke toestemming voor nodig.)

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Recrateam V.O.F. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om goederen en diensten bij je (af) te leveren.

Om je te informeren over beschikbare functies bij Recrateam.

Om je in te kunnen plannen op een bedrijf (bijvoorbeeld camping of bungalowpark)

Om het bedrijf waar je gaat werken per e-mail te informeren over dat je bij hen gaat werken. (NAW-gegevens, telefoonnummer, E-mailadres, leeftijd, ervaringen/niveau, foto)

Om medewerkers die op dezelfde locatie gaan werken, per e-mail te informeren over dat jij ook op die locatie gaat werken. (NAW-gegevens, telefoonnummer, E-mailadres, ervaringen/niveau, foto)

Om begeleiders en showcoördinators van Recrateam te informeren over op welke locatie (camping/vakantiepark) jij werkt en samen met welke andere medewerkers van Recrateam. (NAW-gegevens, telefoonnummer, E-mailadres, ervaringen/niveau, foto). Deze gegevens worden via Google (Drive) gedeeld met begeleiders en showcoördinators.

De foto waar het hierboven over gaat, is de foto die wij op het trainingsweekend van je maken, zodat je snel herkenbaar bent bij het maken van de planning en voor begeleiders en campingeigenaren. Deze foto wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Recrateam V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en voor de loonadministratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Recrateam V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recrateam V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Recrateam V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van sollicitanten worden na 1 jaar gearchiveerd zodat ze nog ingezien kunnen worden indien we willen nazoeken of een sollicitant eerder gesolliciteerd heeft en hoe dat destijds verlopen is. Na 2 jaar worden de archieven gewist.

Personeelsgegevens voor de loonadministratie worden 7 jaar bewaard nadat een medewerker uit dienst is. Overige gegevens worden jaarlijks bijgewerkt en uiterlijk een jaar na uitdienst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Recrateam V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Recrateam V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recrateam V.O.F. gebruikt enkel google-analytics op de websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recrateam V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@recrateam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Recrateam V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recrateam V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@recrateam.nl

Je kunt deze privacyverklaring ook hier downloaden in pdf-formaat.